9 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 7

9 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 7 bao gồm: thực hiện phép tính, dãy tỉ số bằng nhau, vận dụng tính chất phép toán, giá trị của biểu thức.

Và các dạng bài tập giá trị lớn nhất nhỏ nhất, chứng minh chia hết, bất đẳng thức, đa thức một ẩn, bài toán thực tế thuộc chương trình Đại số 7.

Click vào từng chuyên đề để đọc.

Chuyền đề 1: Các bài toán thực hiện phép tính

[collapse]
Chuyên đề 2: Bài toán về tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

[collapse]
Chuyên đề 3: Vận dụng tính chất phép toán để tìm x, y

[collapse]
Chuyên đề 4: Giá trị nguyên của biến, giá trị của biểu thức

[collapse]
Chuyên đề 5: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức

[collapse]
Chuyên đề 6: Dạng toán chứng minh chia hết

[collapse]
Chuyên đề 7: Bất đẳng thức

[collapse]
Chuyên đề 8: Các bài toán về đa thức một ẩn

[collapse]
Chuyên đề 9: Các bài toán thực tế

[collapse]

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme