Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

1. Góc so le trong, góc đồng vị

Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng-1

Trên hình vẽ ta có:

– Hai cặp góc so le trong:

\(\displaystyle \widehat{{{A}_{1}}}\) và \(\displaystyle \widehat{{{B}_{3}}}\) ; \(\displaystyle \widehat{{{A}_{4}}}\) và \(\displaystyle \widehat{{{B}_{2}}}\)

– Bốn cặp góc đồng vị:

\(\displaystyle \widehat{{{A}_{1}}}\) và \(\displaystyle \widehat{{{B}_{1}}}\) ; \(\displaystyle \widehat{{{A}_{2}}}\) và \(\displaystyle \widehat{{{B}_{2}}}\)

\(\displaystyle \widehat{{{A}_{3}}}\) và \(\displaystyle \widehat{{{B}_{3}}}\) ; \(\displaystyle \widehat{{{A}_{4}}}\) và \(\displaystyle \widehat{{{B}_{4}}}\)

2. Tính chất góc so le, góc đồng vị

Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b, trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

a) Hai góc so le trong còn lại bằng nhau.

b) Hai góc đồng vị (trong mỗi cặp) bằng nhau.

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme