Cách giải phương trình đưa về phương trình bậc nhất – Toán 8

Để giải các bài toán dạng phương trình đưa về phương trình bậc nhất trong chương trình Toán lớp 8 ta cần thực hiện qua 5 bước.

Bước 1 : Quy đồng mẫu rồi khử mẫu hai vế

Bước 2: Bỏ ngoặc bằng cách nhân đa thức; hoặc dùng quy tắc dấu ngoặc.

Bước 3: Chuyển vế: Chuyển các hạng tử chứa ẩn qua vế trái; các hạng tử tự do qua vế phải. (Chú ý: Khi chuyển vế hạng tử thì phải đổi dấu số hạng đó)

Bước 4: Thu gọn bằng cách cộng trừ các hạng tử đồng dạng

Bước 5: Chia hai vế cho hệ số của ẩn

Ví dụ: Giải phương trình \(\displaystyle \frac{x+2}{2}-\frac{2x+1}{6}=\frac{5}{3}\)

Giải:

Nhận xét: Mẫu chung là 6

\(\displaystyle \frac{x+2}{2}-\frac{2x+1}{6}=\frac{5}{3}\)

⇔ \(\displaystyle 3(x+2)-(2x+1)=5.2\)

⇔ \(\displaystyle 6x+6-2x-1=10\)

⇔ \(\displaystyle 4x=5\)

⇔ \(\displaystyle x=\frac{5}{4}\)

Vậy nghiệm của phương trình đã cho là \(\displaystyle x=\frac{5}{4}\).

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme