Công thức, tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận

1. Công thức

Hai đại lượng tỷ lệ thuận x và y liên hệ với nhau bởi công thức y = kx, với k là một hằng số khác ), (y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k).

2. Tính chất

– Tỉ số hai giá trị tương ứng của hai đại lượng tỉ lệ thuận luôn không đổi và bằng hệ số tỉ lệ.

\(\displaystyle \frac{{{y}_{1}}}{{{x}_{1}}}=\frac{{{y}_{2}}}{{{x}_{2}}}=\frac{{{y}_{3}}}{{{x}_{3}}}=k\)

– Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của địa lượng kia.

\(\displaystyle \frac{{{y}_{1}}}{{{y}_{2}}}=\frac{{{x}_{1}}}{{{x}_{2}}}\) ; \(\displaystyle \frac{{{y}_{1}}}{{{y}_{3}}}=\frac{{{x}_{1}}}{{{x}_{3}}}\)

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme