Công thức tính diện tích hình tròn, hình quạt tròn

1. Công thức tính diện tích hình tròn

Diện tích S của một hình tròn bán kính R được tính theo công thức:

\(\displaystyle S=\pi .R_{{}}^{2}\)

2. Cách tính diện tích hình quạt tròn

Trong hình tròn bán kính R diện tích hình quạt n° được tính theo công thức:

\(\displaystyle S=\frac{\pi R_{{}}^{2}n{}^\circ }{360{}^\circ }\) hay \(\displaystyle S=\frac{l\pi }{2}\)

(với l là độ dài cung n° của hình quạt)

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme