Công thức tính độ dài đường tròn, cung tròn

1. Công thức tính độ dài đường tròn, cung tròn

Độ dài C của một đường tròn có bán kính R được tính theo công thức: C = 2πR

Nếu gọi d là đường kính đường tròn (d=2R) thì C = πd

2. Cách tính độ dài cung tròn

Trên đường tròn bán kính R, độ dài l của một cung no được tính theo công thức: \(\displaystyle I=\frac{\pi Rn{}^\circ }{180{}^\circ }\)

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme