Đề thi học sinh giỏi Toán 6 số 12

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian chép đề)

Bài 1:(2,25 điểm) Tìm x biết

a) x + \(\frac{1}{\text{5}}=\frac{7}{25}\)                 b)  x –  \(\frac{4}{\text{9}}=\frac{5}{11}\)                     c) (x – 32).45=0

Bài 2:(2,25 điểm) Tính tổng sau bằng cách hợp lý nhất:

A = 11 + 12 + 13 + 14 + …..+ 20.        B = 11 + 13 + 15 + 17 + …..+ 25.

C = 12 + 14 + 16 + 18 + …..+ 26.

Bài 3:(2,25 điểm) Tính:

A = \(\frac{5}{11.16}+\frac{5}{16.21}+\frac{5}{21.26}+…+\frac{5}{61.66}\)

B = \(\frac{5}{11.16}+\frac{5}{16.21}+\frac{5}{21.26}+…+\frac{5}{61.66}\)

C = \(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+…+\frac{1}{1989.1990}+…+\frac{1}{2006.2007}\)

Bài 4:(1 điểm)     

Cho:  A= \(\frac{{{10}^{2001}}+1}{{{10}^{2002}}+1}\). B = \(\frac{{{10}^{2002}}+1}{{{10}^{2003}}+1}\).  Hãy so sánh A và B.

Bài 5:(2,25 điểm)

Cho đoạn thẳng AB dài 7cm. Trên tia AB lấy điểm I sao cho AI = 4 cm. Trên tia BA lấy điểm K sao cho BK = 2 cm.

a) Hãy chứng tỏ rằng I nằm giữa A và K.

b) Tính IK.

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme