Định nghĩa đường tròn, hình tròn

1. Định nghĩa đường tròn

Đường tròn tâm O, bán kính R là hình tròn gồm các điểm cách O một khoảng bẳng R kí hiệu (O;R).

2. Định nghĩa hình tròn

Hình tròn gồm các điểm nằm trên đường tròn và các điểm nằm tròn đường tròn đó.

3. Các tính chất

Hai điểm C, D của một đường tròn chia đường tròn thành hai cung. Đoạn thẳng nối hai mút của một cung là dây cung.

Dây cung đi qua tâm là đường kính.

Trong hình dưới đây, đoạn thẳng CD gọi là dây cung; đoạn AB gọi là đường kính

Định nghĩa đường tròn, hình tròn-1

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme