Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn, bên ngoài đường tròn

1. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn

Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo hai cung bị chắn.

Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn, bên ngoài đường tròn-1

\(\displaystyle \widehat{BEC}=\frac{1}{2}\)(sđ \(\displaystyle \overset\frown{BC}\) + sđ \(\displaystyle \overset\frown{AD}\))

2. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

Số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chắn.

Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn, bên ngoài đường tròn-2

\(\displaystyle \widehat{BEC}=\frac{1}{2}\)(sđ \(\displaystyle \overset\frown{BC}\) – sđ \(\displaystyle \overset\frown{AD}\))

\(\displaystyle \widehat{AEC}=\frac{1}{2}\)(sđ \(\displaystyle \overset\frown{AmC}\) – sđ \(\displaystyle \overset\frown{AnC}\))

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme