Khái niệm, diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu

1. Khái niệm hình cầu

Khi quay nửa hình tròn tâp O, bán kính R một vòng quanh đường kính AB cố định thì được một hình cầu.

Khái niệm, diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu-1

– Điểm O được gọi là tâm, độ dài R là bán kính của hình cầu.

– Nửa đường tròn trong phép quay nói trên tạo nên mặt cầu

2. Diện tích mặt cầu

Công thức diện tích mặt cầu: \(\displaystyle S=4\pi r_{{}}^{2}=\pi d_{{}}^{2}\)

R là bán kính, d là đường kính mặt cầu.

3. Thể tích hình cầu

Thể tích hình cầu bán kính R : \(\displaystyle V=\frac{4}{3}\pi r_{{}}^{3}\)

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme