Khái niệm góc, điểm nằm trong góc

1. Khái niệm góc

Góc là hình tạo bởi hai tia chung gốc

Gốc chung là đỉnh của góc. Hai tia là hai cạnh của góc.

Đặc biệt: góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.

Góc xOy được kí hiệu là \(\displaystyle \widehat{xOy}\) hoặc \(\displaystyle \widehat{yOx}\)

Khái niệm góc, điểm nằm trong góc-1

2. Điểm nằm trong góc

Khi hai tia Ox và Oy không đối nhau, điểm M gọi là điểm nằm trong góc \(\displaystyle \widehat{xOy}\) hay tia OM nằm trong góc \(\displaystyle \widehat{xOy}\) nếu tia OM nằm giữa hai tia Ox và Oy

Khái niệm góc, điểm nằm trong góc-2

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme