Khái niệm tia phân giác, đường phân giác của góc

1. Khái niệm tia phân giác

Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau.

2. Tính chất của tia phân giác

Nếu tia Oz là tia phân giác của góc xOy thì \(\displaystyle \widehat{xOz}=\widehat{yOz}=\frac{1}{2}\widehat{xOy}\)
Khái niệm tia phân giác, đường phân giác của góc-1

3. Khái niệm đường phân giác

Đường thẳng chứa tia phân giác gọi là đường phân giác.

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme