Liên hệ giữa cung và dây cung

1. Định lí 1

Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau:

a) Hai cung bằng nhau căng hai dây cung bằng nhau

cung AB = cung CD => AB = CD

b) Hai dây cung bằng nhau căng hai cung bằng nhau

AB = CD => cung AB = cung CD

2. Định lí 2

Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay trong hai đường tròn bằng nhau:

a) Cung lớn hơn căng dây cung lớn hơn

cung AB > cung CD => AB > CD

b) Dây cung lớn hơn căng cung lớn hơn

AB > CD => cung AB > cung CD

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme