Ôn tập: Góc ở tâm – số đo độ của cung – so sánh cung

1. Góc ở tâm là góc có đỉnh là tâm của đường tròn.

2. Góc này cắt đường tròn tại A và B khi đó cung AB là cung bị chắn của góc ở tâm AOB.

3. Ta có tính chất: số đo cung bị chắn bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó.

4. So sánh cung: cung nào lớn hơn thì có số đo cũng lớn hơn và ngược lại.

5. Cung nào có góc ở tâm lớn hơn thì lớn hơn và ngược lại.
Bài tập:
1. Cho (O; 5cm) và điểm M sao cho OM=10cm. Vẽ hai tiếp tuyến MA và MB. Tính góc ở tâm do hai tia OA và OB tạo ra.

2. Cho tam giác đều ABC, vẽ nửa đường tròn đường kính BC cắt AB tại D và AC tại E. So sánh các cung BD; DE và EC.

3. Cho hai đường tròn (O; R) và (O; r) với R > r. Điểm M ngoài (O; R). Qua M vẽ hai tiếp tuyến với (O; r), một cắt (O; R) tại A và B (A nằm giữa M và B); một cắt (O; R) tại C và D (C nằm giữa D và M). C/m: hai cung AB và CD bằng nhau.

Bài cùng series:<< Ôn tập: Tiếp tuyến của đường trònÔn tập: Vị trí tương đối của hai đường tròn >>

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme