Ôn tập: Liên hệ giữa cung và dây

1. Cho (O) cung AB là đường cong chạy từ A đến B theo đường tròn. Còn dây (dây cung) là đoạn thẳng AB.

2. Ta chú ý với hai điểm A và B trên (O) luôn tạo ra hai cung lớn và cung nhỏ. Sau đây ta chỉ xét cung nhỏ.
3. Hai dây cung bằng nhau <=> hai cung bằng nhau.
4. Dây lớn hơn <=> cung lớn hơn.

Bài tập:

1. Cho (O) đường kính AB. Từ A và B vẽ hai dây cung AC và BD song song nhau. Qua O vẽ đường vuông góc AC tại M và BD tại N. So sánh hai cung AC và BD.

2. Cho (O) và dây cung AB chia đường tròn thành hai cung thỏa: \(\displaystyle AmB=\frac{1}{3}AnB\)

a. Tính số đo mỗi cung theo độ.
b. C/m: khoảng cách từ tâm O đến dây AB là AB/2.

3. Trên đường tròn (O) vẽ hai cung AB và CD thỏa: AB = 2CD . C/m: AB < 2CD.

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme