Phương trình bậc nhất hai ẩn

1. Khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn

Phương trình bậc nhất hai ẩn x, y là hệ thức dạng:

ax + by = c (1)

Trong đó a, b và cc là các số đã biết (a ≠ b hoặc b ≠ 0).

2. Tập hợp nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn

a) Một nghiệm của phương trình (1) là một cặp số \(\displaystyle ({{x}_{0}},{{y}_{0}})\) sao cho \(\displaystyle a{{x}_{0}}+b{{y}_{0}}=c\).

b) Phương trình bậc nhất hai ẩn ax + by = c luôn có vô số nghiệm. Tập nghiệm của nó được biểu diễn bởi đường thẳng ax + by = c, kí hiệu là (d).

– Nếu a ≠ 0 và b ≠ 0 thì công thức nghiệm là:

\(\displaystyle \left\{ \begin{array}{l}x\in R\\y=\frac{c-\text{ax}}{b}\end{array} \right.\) hoặc \(\displaystyle \left\{ \begin{array}{l}x=\frac{c-by}{a}\\y\in R\end{array} \right.\)

Khi đó đường thẳng (d) cắt cả hai trục tọa độ.

– Nếu a = 0, b ≠ 0 thì công thức nghiệm là:

\(\displaystyle \left\{ \begin{array}{l}x\in R\\y=\frac{c}{b}\end{array} \right.\) và (d) // Ox

– Nếu a ≠ 0, b = 0 thì công thức nghiệm là:

\(\displaystyle \left\{ \begin{array}{l}x=\frac{c}{a}\\y\in R\end{array} \right.\) và (d) // Oy

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme