Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn thi lớn hơn và ngược lại cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn.

*Đặc biệt:

– Trong tam giác ABC: AC > AB ⇔ \(\displaystyle \widehat{B}>\widehat{C}\)

– Trong tam giác ABC cân: AB = AC <=> \(\displaystyle \widehat{C}=\widehat{B}\)

– Trong tam giác tù (hoặc là tam giác vuông) cạnh đối diện với góc tù (hoặc góc vuông) là cạnh lớn nhất.

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme