Thẻ: tam giác

Các trường hợp bằng nhau của tam giác

Các trường hợp bằng nhau của tam giác

1. Trường hợp cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c) Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. ΔABC và ΔA’B’C’ có: AB = A’B’ BC = B’C’ AC = A’C’ ⇒ ΔABC = ΔA’B’C’ 2. Trường hợp cạnh – góc – cạnh (c.g.c) Nếu hai cạnh và […]

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme