Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

Cho các phân số \(\displaystyle \frac{a}{b}\), \(\displaystyle \frac{c}{d}\), \(\displaystyle \frac{p}{q}\) ta có các tính chất cộng cơ bản sau:

1. Tính chất giao hoán

\(\displaystyle \frac{a}{b}.\frac{c}{d}=\frac{c}{d}.\frac{a}{b}\)

2. Tính chất kết hợp

\(\displaystyle \left( \frac{a}{b}.\frac{c}{d} \right).\frac{p}{q}=\frac{a}{b}.\left( \frac{c}{d}.\frac{p}{q} \right)\)

3. Nhân với 1 số

\(\displaystyle \frac{a}{b}.1=1.\frac{a}{b}=\frac{a}{b}\)

4. Tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng

\(\displaystyle \frac{a}{b}.\left( \frac{c}{d}+\frac{p}{q} \right)=\frac{a}{b}.\frac{c}{d}+\frac{a}{b}.\frac{p}{q}\)

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme