Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

1. Tính chất

Từ dãy tỉ số bằng nhau \(\displaystyle \frac{a}{b}=\frac{c}{d}=\frac{e}{f}\) ta suy ra:

\(\displaystyle \frac{a}{b}=\frac{c}{d}=\frac{e}{f}=\frac{a+c+e}{b+d+f}=\frac{a+c-e}{b+d-f}\)

2. Số tỉ lệ

Khi nói các số a, b, c tỉ lệ với các số 3, 4, 5 tức là ta có: \(\displaystyle \frac{a}{3}=\frac{b}{4}=\frac{c}{5}\)

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme