Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc – cạnh – góc (g.c.g)

Trong chương trình hình học lớp 7 thì Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc – cạnh – góc (g.c.g) mà bạn cần chú ý nắm chắc kiến thức để làm các dạng toán.

Theo đó, các giáo viên chuyên toán lớp 7 cũng đã chỉ ra các dạng toán phù hợp với trình độ của học sinh. Dưới đây là một số dạng toán và cách giải Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc – cạnh – góc (g.c.g) đơn giản nhất:

Nguồn toancap2.com

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme