Tứ giác nội tiếp đường tròn

1. Định nghĩa tứ giác

Một tứ giác có bốn đỉnh nằm trên một đường tròn gọi là tứ giác nội tiếp đường tròn (gọi tắt là nội tiếp đường tròn).

Tứ giác nội tiếp đường tròn-1

2. Định lí

Trong một tứ giác nôị tiếp, tổng số đo hai góc đối diện bằng 180°

ABCD nội tiếp đường tròn (O)

\(\displaystyle \left\{ \begin{array}{l}\widehat{A}+\widehat{C}=180{}^\circ \\\widehat{B}+\widehat{D}=180{}^\circ \end{array} \right.\)

Tứ giác nội tiếp đường tròn-2

3. Định lí đảo

Nếu tứ giác có tổng số đo hai góc đối diện bằng 180° thì tứ giác đó nội tiếp được đường tròn.

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme