Ứng dụng phép biến hình để giải bài toán quỹ tích

Trong chương trình Toán cấp 2 các em có thể ứng dụng phép biến hình để giải các bài toán quỹ tích ngoài các cách giải thông thường.

Ở bài trước Toancap2.com đã chia sẻ phương pháp giải một bài toán quỹ tích rồi. Còn ở bài viết này các em sẽ được học cách giải quyết một bài toán quỹ tích bằng phép biến hình. Cụ thể là phép tịnh tiến, phép đối xứng trục, phép quay, phép tâm đối xứng và phép vị tự.

1. Phép tịnh tiến

Ứng dụng phép biến hình để giải bài toán quỹ tích

Ứng dụng phép biến hình để giải bài toán quỹ tích-1

Ứng dụng phép biến hình để giải bài toán quỹ tích-2

Ứng dụng phép biến hình để giải bài toán quỹ tích-3

2. Phép đối xứng trục

Ứng dụng phép biến hình để giải bài toán quỹ tích-4

Ứng dụng phép biến hình để giải bài toán quỹ tích-5

3. Phép quay

Ứng dụng phép biến hình để giải bài toán quỹ tích-6

Ứng dụng phép biến hình để giải bài toán quỹ tích-7

Ứng dụng phép biến hình để giải bài toán quỹ tích-8

4. Phép tâm đối xứng và phép vị tự

Ứng dụng phép biến hình để giải bài toán quỹ tích-9

Ứng dụng phép biến hình để giải bài toán quỹ tích-10

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme