7 cách chứng minh một đoạn thẳng bằng 1/2 đoạn thẳng khác

Muốn chứng minh một đoạn thẳng bằng 1/2 đoạn thẳng khác các em có thể sử dụng một trong 7 cách dưới đây.

1. Sử dụng tính chất trung điểm.

2. Sử dụng tính chất đường trung tuyến trong tam giác vuông.

3. Sử dụng tính chất đường trung bình trong tam giác.

4. Sử dụng tính chất tam giác nửa đều.

5. Sử dụng tính chất trọng tâm của tam giác.

6. Sử dụng hai đồng dạng với tỉ số 1/2.

7. Sử dụng quan hệ giữa bán kính và đường kính trong một đường tròn.

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme