8 cách chứng minh tia Oz là tia phân giác của góc xÔy

Để chứng minh tia Oz là tia phân giác của góc xÔy trong mặt phẳng các em có thể sử dụng một trong 8 cách dưới đây.

1. Chứng minh tia Oz nằm giữa tia Ox, Oy và \(\widehat{xoz}=\widehat{yoz}\)

2. Chứng minh \(\widehat{xoz}=\frac{1}{2}\widehat{xoy}\) hay \(\widehat{yoz}=\frac{1}{2}\widehat{xoy}\)

3. Chứng minh trên tia Oz có một điểm cách đều hai tia Ox và Oy.

4. Sử dụng tính chất đường cao, trung tuyến ứng với cạnh đáy của tam giác cân.

5. Sử dụng tính chất đồng qui của ba đường phân giác.

6. Sử dụng tính chất đường chéo của hình thoi, hình vuông.

7. Sử dụng tính chất hai tiếp tuyến giao nhau trong đường tròn.

8. Sử dụng tính chất tâm đường tròn nội tiếp tam giác.

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme