Ba điểm thẳng hàng

1. Định nghĩa ba điểm thẳng hàng

Ba điểm thẳng hàng là khi chúng cũng thuộc một đường thẳng.

Ba điểm không thẳng hàng khi chúng không cùng thuộc bất kì một đường thẳng nào.

2. Điểm nằm giữa

Trong ba điểm thẳng hàng, có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại. Trong hình dưới đây: Điểm C nằm giữa hai điểm A và B.

Ba điểm thẳng hàng - Hình học 6 - Toán lớp 6-1

Lưu ý : Nếu có một điểm nằm giữa hai điểm khác thỳ 3 điểm đó thẳng hàng.

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme