Các dấu hiệu chia hết cần nhớ - Số học 6

Dạng bài tập nhận biết chia hết thuộc Số học 6 - Toán lớp 6. Và dưới đây là Các dấu hiệu chia hết cần nhớ mà Toancap2.com tổng hợp lại.

Các em đã chắc còn nhớ: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 và Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.

Hôm nay các em được biết thêm Các dấu hiệu chia hết cần ghi nhớ dưới đây.

1/  Bất cứ số nào khác 0 cũng chia hết cho chính nó.

2/  Nếu a \vdots b và b \vdots c ⇒ a \vdots c

3/ Số 0 chia hết cho mọi số b khác 0.

4/ Bất cứ số nào củng chia hết cho 1.

5/ Nếu a \vdots  m và b \vdots  m thì a + b \vdots m và a - b \vdots m

6/ Nếu tổng của hai số chia hết cho m và một trong hai số ấy chia hết cho m thì số còn lại cũng chia hết cho m.

7/ Nếu một trong hai số a và b chia hết cho m, số kia không chia hết cho m thì a +b không chia hết cho m và a - b không chia hết cho m.

8/ Nếu một thừa số của tích chia hết cho m thì tích chia hết cho m.

9/ Nếu a \vdots m và b \vdots n ⇒ ab \vdots mn

Hệ quả:

Nếu a \vdots b ⇒ an \vdots bn

Nếu a \vdots m và a \vdots n , (m,n) = 1 ⇒ a \vdots mn

Hãy like và chia sẻ bài viết để ủng hộ website Toancap2.com nhé các bạn.

Toán cấp 2 © 2012 Toancap2.com