Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

1. Góc so le trong, góc đồng vị

Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng-1

Trên hình vẽ ta có:

- Hai cặp góc so le trong:

\displaystyle \widehat{{{A}_{1}}} và \displaystyle \widehat{{{B}_{3}}}\displaystyle \widehat{{{A}_{4}}} và \displaystyle \widehat{{{B}_{2}}}

- Bốn cặp góc đồng vị:

\displaystyle \widehat{{{A}_{1}}} và \displaystyle \widehat{{{B}_{1}}} ; \displaystyle \widehat{{{A}_{2}}} và \displaystyle \widehat{{{B}_{2}}}

\displaystyle \widehat{{{A}_{3}}} và \displaystyle \widehat{{{B}_{3}}}\displaystyle \widehat{{{A}_{4}}} và \displaystyle \widehat{{{B}_{4}}}

2. Tính chất góc so le, góc đồng vị

Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b, trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

a) Hai góc so le trong còn lại bằng nhau.

b) Hai góc đồng vị (trong mỗi cặp) bằng nhau.

Toán cấp 2 © 2012 Toancap2.com