Cách chứng minh một điểm là trọng tâm, trực tâm của tam giác

Chứng minh G là trọng tâm của tam giác ABC

Để chứng minh điểm G là trọng tâm của tam giác ABC thì ta dùng một trong 2 cách:

  • Chứng minh G là giao điểm của hai đường trung tuyến trong tam giác.
  • Chứng minh G thuộc trung tuyến và chia trung tuyến theo tỉ lệ 2 : 1.

Chứng minh H là trực tâm của tam giác ABC

Để chứng minh điểm H là trung trực của tam giác ABC thì ta:

  • Chứng minh H là giao điểm của hai đường cao trong tam giác.

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme