Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

1. Căn thức bậc hai

Với A là một biểu thức đại số, \(\displaystyle \sqrt{A}\)  người ta gọi là Căn thức bậc hai của A, còn A được gọi là biểu thức lấy căn hay biểu thức dưới căn.

Điều kiện xác định (có nghĩa) của Căn thức bậc hai :
\(\displaystyle \sqrt{A}\) xác định khi : A ≥ 0

2. Hằng đẳng thức

với mọi số A, ta có :\(\displaystyle \sqrt{A_{{}}^{2}}\) = |A|

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme