Chia hai lũy thừa cùng cơ số

1. Lý thuyết chia hai lũy thừa cùng cơ số

Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0), ta giữ nguyên cơ số và lấy số mũ của số bị chia trừ đi số mũ của số chia.

2. Công thức chia hai lũy thừa cùng cơ số

\(\displaystyle a_{{}}^{m}:a_{{}}^{n}=a_{{}}^{m-n}\) (a ≠ 0, m ≥ n ).

Quy ước: \(\displaystyle a_{{}}^{0}=1\) (a ≠ 0).

3. Lũy thừa của 10

Mọi số tự nhiên đều viết được dưới dạng tổng các lũy thừa của 10:

\(\displaystyle \overline{ab}=a.10+b\) ;

\(\displaystyle \overline{abc}=a.10_{{}}^{2}+b.10+c\) ;

\(\displaystyle \overline{abcd}=a.10_{{}}^{3}+b.10_{{}}^{2}+c.10+d\) .

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme