Chuyên đề: Giải toán bằng cách lập Phương Trình, Hệ Phương Trình [2]

Bước 1: Lập phương trình hoặc hệ phương trình:

– Chọn ẩn, đơn vị cho ẩn, điều kiện thích hợp cho ẩn.

– Biểu đạt các đại lượng khác theo ẩn (chú ý thống nhất đơn vị).

– Dựa vào các dữ kiện, điều kiện của bài toán để lập phương trình hoặc hệ phương trình.

Bước 2: Giải phương trình hoặc hệ phương trình.

Bước 3: Nhận định, so sánh kết quả bài toán, tìm kết quả thích hợp, trả lời, nêu rõ đơn vị của đáp số

Các em xem phần trước để nắm được tổng thể nội dung theo link bên cạnh: http://toancap2.com/chuyen-de-giai-toan-bang-cach-lap-phuong-trinh-he-phuong-trinh-1/

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme