Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

1. Dấu hiệu chia hết cho 3

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3

2. Dấu hiệu chia hết cho 9

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9.

3. Dấu hiệu chia hết cho cả 3 và 9

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho cả 3 và 9.

4. Bài tập ví dụ

Bài 1: Cho các số sau đây, trong những số này số nào chia hết cho 3, số nào chia hết cho 9 ? số nào chia hết cho cả 3 và 9.

258; 585; 783; 981; 450; 150; 810

Bài 2: Cho các số sau đây, trong những số này số nào chia hết cho 3, số nào không chia hết cho 3, số nào chia hết cho 9, số nào không chia hết cho 9 ? số nào chia hết cho cả 3 và 9.

450; 453; 856; 381; 456; 720; 654; 633

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme