Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số 7 THCS Đồng Khởi

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số lớp 7

BÀI 1: (4 điểm) Thực hiện các phép tính :

a) \(\displaystyle \frac{3}{5}+\left( -\frac{2}{3} \right)-\left( -\frac{5}{2} \right)\)

b) \(\displaystyle 2\frac{2}{9}:1\frac{1}{9}-\frac{46}{5}:4\frac{3}{5}\)

c) \(\displaystyle \left( \frac{2}{3} \right)_{{}}^{2}+\frac{5}{9}+\left( \frac{2}{3}:\frac{-2}{3} \right)\)

d) \(\displaystyle \frac{5_{{}}^{2}.5_{{}}^{3}}{(-5)_{{}}^{4}}\)

BÀI 2: (2 điểm) Tìm các số a, b, c biết :

\(\displaystyle \frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{5}\)  và a + b + c = 350

BÀI 3: (2 điểm) Tìm x, biết :

\(\displaystyle \left( x+\frac{1}{2} \right)_{{}}^{2}=\frac{4}{9}\)

BÀI 4: (2 điểm)

Tìm 3 số biết tổng bình phương của chúng bằng 481. Biết số thứ hai  bằng \(\displaystyle \frac{4}{3}\) số thứ nhất và  bằng \(\displaystyle \frac{3}{4}\) số thứ ba.

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme