Đề thi học sinh giỏi quốc gia cấp 2 năm 1989-1990

Đây là Đề thi học sinh giỏi quốc gia cấp 2 năm 1989-1990 gồm 2 bảng A và B. Mỗi đề có tất cả 4 bài với 2 câu đại số và 2 câu hình học.

(Thời gian làm bài 180 phút)

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ TOÀN QUỐC

BẢNG A

Bài 1: Trên mặt phẳng tọa độ (với đơn vị dài ở trục tung và trục hoành bằng nhau), ta gọi điểm M(x, y) là một điểm nguyênnếu cả x và y đều nguyên. Vẽ đường tròn có tâm O ở gốc tọa độ và bán kính R khác 0.

a) Chứng minh rằng số các “điểm nguyên” nằm trên đường tròn (O,R) chia hết cho 4.

b) Bán kính R phải thuộc tập hợp số nào để số các “điểm nguyên” nằm trên đường tròn khi
chia cho 8 thì có số dư là 4 ?

Bài 2: Giả sử x, y là các số tự nhiên khác 0, thỏa mãn phương trình \(\displaystyle 2x_{{}}^{2}+x=3y_{{}}^{2}+y\) (1) .

a) Chứng minh rằng: (x y), (2x + 2y + 1), (3x + 3y + 1) đều là các số chính phương.

b) Hãy tìm một nghiệm nguyên dương của phương trình (1).

Bài 3: Cho đường tròn tâm O và một điểm P nằm trong đường tròn đó. Qua P kẻ hai dây cung AB và CD vuông góc với nhau.

1. Chứng minh rằng:
a) PA.PB = PC.PD

b) Tổng \(\displaystyle PA_{{}}^{2}+PB_{{}}^{2}+PC_{{}}^{2}+PD_{{}}^{2}\) có giá trị không đổi với bất cứ vị trí nào của P trong đường tròn đã cho.

2. Gọi chân các đường vuông góc hạ từ P xuống các cạnh AC, BC, BD và AD thứ tự là H, I, K, L; và gọi trung điểm của AC, BC, BD và AD thứ tự là M, N, R, Q. Chứng minh 8 điểm H, I, K, L, M, N, R, Q cùng nằm trên một đường tròn.

Bài 4: Cho tư giác ABCD nội tiếp trong đường tròn. Gọi độ dài các đoạn thẳng thứ tự như sau: AB = a, BC = b, CD = d, DA = d, AC = x, BD = y.

a) Chứng minh: xy = ac + bd và \(\displaystyle \frac{x}{y}=\frac{ad+bc}{ab+cd}\)

b) Tính độ dài các đường chéo của ABCD khi biết độ dài các cạnh của nó.

BẢNG B

Bài 1: Tìm tất cả các giá trị của số tự nhiên n để n + 7 chia hết cho n 2

Bài 2: Viết tất cả các số tự nhiên từ 1 đến 100 theo thứ tự từ nhỏ đến lớn thành số sau đây: 1234567891011 . . . 9899100

Bằng cách đặt một dấu (+) vào giữa hai chữ số nào đó của số trên ta được một tổng của hai số.

Chứng minh tổng hai số đó không chia hết cho 1989.

Bài 3: Với điều kiện nào của các số hửu tỉ dương: a, b, c, d thì căn thức \(\displaystyle \sqrt{a+\sqrt{b}+\sqrt{c}+\sqrt{d}}\) biễu diễn được thành tổng của ba căn thức x + y + t, trong đó x, y, t là các số hửu tỉ dương.

Hãy cho một thí dụ bằng số cụ thể.

Bài 4: Cho hình chữ nhật có bốn đỉnh A, B, C, D nằm hoàn toàn bên trong một đường tròn.Các tia DA, AB, BC, CD theo thứ tự cắt đường tròn ở \(\displaystyle {{P}_{1}},{{P}_{2}},{{P}_{3}},{{P}_{4}}\). Các tia AD, BA, CB, D theo thứ tự cắt đường tròn ở \(\displaystyle {{M}_{1}},{{M}_{2}},{{M}_{3}},{{M}_{4}}\).

a) Chứng minh: \(\displaystyle A{{P}_{1}}+C{{P}_{3}}=B{{M}_{3}}+D{{M}_{1}}\) và \(\displaystyle A{{M}_{2}}+C{{M}_{4}}=B{{P}_{2}}+D{{P}_{4}}\)

b) So sánh diện tích hai tứ giác \(\displaystyle {{P}_{1}}{{P}_{2}}{{P}_{3}}{{P}_{4}}\) và \(\displaystyle {{M}_{1}}{{M}_{2}}{{M}_{3}}{{M}_{4}}\).

c) Chứng minh rằng nếu hai dây cung \(\displaystyle {{P}_{1}}{{P}_{2}}\) và \(\displaystyle {{P}_{1}}{{P}_{4}}\) bằng nhau thì hai dây cung \(\displaystyle {{M}_{1}}{{M}_{2}}\) và \(\displaystyle {{M}_{1}}{{M}_{4}}\) cũng bằng nhau.

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme