Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Bình Định 2017 - 2018 có đáp án

Đề thi tuyển sinh môn Toán vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017 - 2018. Sở giáo dục và đào tạo Bình Định. Ngày thi 14/06/2017. Có đáp án.

Thời gian làm bài 120 phút (không kể phát đề).

Đề thi:

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Bình Định 2017 - 2018 có đáp án

Hướng dẫn giải và biểu điểm dự kiến:

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Bình Định 2017 - 2018 có đáp án-1

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Bình Định 2017 - 2018 có đáp án-2

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Bình Định 2017 - 2018 có đáp án-3

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Bình Định 2017 - 2018 có đáp án-4

Toán cấp 2 © 2012 Toancap2.com