Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề thi Toán 6

Tổng hợp đề kiểm tra 15′, 45′, 1 tiết, đề thi 8 tuần, đề thi học kì 1, học kì 2, cuối năm, đề thi học sinh giỏi Số học, Hình học thuộc môn Toán lớp 6.

Đề thi học sinh giỏi Toán 6 số 15

Đề thi học sinh giỏi Toán 6 số 15

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian chép đề) Bài 1: (6,0 điểm).Tính nhanh: a) \(\displaystyle A=\frac{{{3}^{2}}}{1.4}+\frac{{{3}^{2}}}{4.7}+\frac{{{3}^{2}}}{7.10}+…+\frac{{{3}^{2}}}{97.100}\) b) B = (-528) + (-12) + (-211) + 540 + 2225 c) \(\displaystyle C=\frac{1+3+{{3}^{2}}+{{3}^{3}}+…+{{3}^{2012}}}{{{3}^{2014}}-3}\) d) \(\displaystyle D=\frac{2}{20}+\frac{2}{30}+\frac{2}{42}+\frac{2}{56}+\frac{2}{72}+\frac{2}{90}\) e) So sánh: \(\displaystyle N=\frac{5}{{{10}^{2005}}}+\frac{11}{{{10}^{2006}}}\) và \(\displaystyle M=\frac{11}{{{10}^{2005}}}+\frac{5}{{{10}^{2006}}}\) Bài 2: (3,0 điểm)         Cho S = 1 – […]

Đề thi học sinh giỏi Toán 6 số 14

Đề thi học sinh giỏi Toán 6 số 14

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian chép đề) Bài 1( 2 điểm):  a)Tìm x biết:  \(\displaystyle {{\left( x-\frac{1}{3} \right)}^{2}}-\frac{1}{4}=0\) b) Tìm x, y ∈ N biết 2x + 624 = 5y Bài 2( 2 điểm): a) So sánh: \(\displaystyle \frac{-22}{45}\) và \(\displaystyle \frac{-51}{103}\) b) So sánh: \(\displaystyle A=\frac{{{2009}^{2009}}+1}{{{2009}^{2010}}+1}\) và \(\displaystyle B=\frac{{{2009}^{2010}}-2}{{{2009}^{2011}}-2}\) Bài 3( 2 điểm): […]

Đề thi học sinh giỏi Toán 6 số 10

Đề thi học sinh giỏi Toán 6 số 10

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian chép đề) Câu 1:  Tính tổng \(A=\frac{1}{3}+\frac{1}{{{3}^{2}}}+\frac{1}{{{3}^{3}}}+…+\frac{1}{{{3}^{100}}}\) Câu 2:  Tìm số tự nhiên a, b, c, d nhỏ nhất sao cho: \(\frac{a}{b}=\frac{5}{3}\) ; \(\frac{b}{c}=\frac{12}{21}\); \(\frac{c}{d}=\frac{6}{11}\) Câu 3:  Cho 2 dãy số tự nhiên 1, 2, 3, …, 50 a) Tìm hai số thuộc dãy trên sao cho ƯCLN […]

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme