Điểm, đường thẳng – Hình học 6

Lý thuyết điểm, đường thẳng

1. Khái niệm về điểm, đường thẳng

Điểm, đường thẳng là các hình hình học không gian được định nghĩa.

Hình ảnh của điểm: một dấu chấm nhỏ.

Hình ảnh của đường thẳng: sợi chỉ căng thẳng.

2. Vị trí của điểm và đường thẳng

Trong hình bên:

– Điểm A thuộc đường thẳng m, kí hiệu A ∈ m.

– Điểm B không thuộc đường thằng m, kí hiệu B ∉ m.

Điểm, đường thẳng - Hình học 6

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme