Diện tích hình vuông

Công thức tính diện tích hình vuông

Diện tích hình vuông bằng bình phương cạnh của nó:

S = a2

Toán cấp 2 © 2012 Toancap2.com