Diện tích tam giác

1. Định lý

Diện tích tam giác bằng nửa tích của một cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó.

\displaystyle S=\frac{1}{2}ah

2. Hệ quả

Diện tích tam giác vuông bằng nửa tỉ số hai cạnh góc vuông.

\displaystyle S=\frac{1}{2}bc

Toán cấp 2 © 2012 Toancap2.com