Định nghĩa đoạn thẳng, hai đoạn thẳng cắt nhau

1. Định nghĩa đoạn thẳng

Định nghĩa đoạn thẳng, hai đoạn thẳng cắt nhau-1

Đoạn thẳng AB

Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B.

2. Hai đoạn thẳng cắt nhau

Khi hai đoạn thẳng có một điểm chung, ta nói chúng cắt nhau.

3. Độ dài đoạn thẳng

Mỗi đoạn thẳng có một độ dài. Độ dài đoạn thẳng là một số lớn hơn 0.

So sánh độ dài hai đoạn thẳng:

– Nếu độ dài của hai đoạn thẳng AB và CD bằng nhau thì AB = CD.

– Nếu độ dài đoạn thẳng AB lớn hơn độ dài đoạn thẳng CD thì AB > CD hay CD < AB.

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme