Định nghĩa phân thức đại số

1. Định nghĩa phân thức đại số

Phân thức đại số (phân thức) là một biếu thức có dạng \displaystyle \frac{A}{B}, trong đó A, B là những đa thức B ≠ 0, A là tử thức, B là mẫu thức.

Đặc biệt: Mỗi đa thức cúng được coi như một phân thức với mấu thức bằng 1.

2. Hai phân thức bằng nhau

Với hai phân thức \displaystyle \frac{A}{B}\displaystyle \frac{C}{D} gọi là bằng nhau nếu: A . D = B . C

Ta viết:
\displaystyle \frac{A}{B}=\frac{C}{D} nếu A . D = B . C