Định nghĩa phân thức đại số

1. Định nghĩa phân thức đại số

Phân thức đại số (phân thức) là một biếu thức có dạng \(\displaystyle \frac{A}{B}\), trong đó A, B là những đa thức B ≠ 0, A là tử thức, B là mẫu thức.

Đặc biệt: Mỗi đa thức cúng được coi như một phân thức với mấu thức bằng 1.

2. Hai phân thức bằng nhau

Với hai phân thức \(\displaystyle \frac{A}{B}\) và \(\displaystyle \frac{C}{D}\) gọi là bằng nhau nếu: A . D = B . C

Ta viết:
\(\displaystyle \frac{A}{B}=\frac{C}{D}\) nếu A . D = B . C

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme