Định nghĩa, tính chất của căn bậc ba

1. Định nghĩa căn bậc ba

Căn bậc ba của một số a là số x sao cho x3 = a

Căn bậc ba của số a được kí hiệu là \(\displaystyle \sqrt[3]{a}\)

Như vậy \(\displaystyle \left( \sqrt[3]{a} \right)_{{}}^{3}=a\)

Mọi số thực đều có căn thức bậc ba.

2. Tính chất của căn bậc ba

a) Nếu a < b thì \(\displaystyle \sqrt[3]{a}<\sqrt[3]{b}\)

b) \(\displaystyle \sqrt[3]{ab}=\sqrt[3]{a}.\sqrt[3]{b}\)

c) Với b ≠ 0 thì \(\displaystyle \sqrt[3]{\frac{a}{b}}=\frac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt[3]{b}}\)

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme