Định nghĩa, tính chất của tỉ lệ thức

1. Định nghĩa

Tỉ lệ thức là một đẳng thức của hai số \(\displaystyle \frac{a}{b}=\frac{c}{d}\) ( a, d: ngoại trung tỉ)

2. Tính chất

a) Tính chất cơ bản: Nếu \(\displaystyle \frac{a}{b}=\frac{c}{d}\) thì ad = bc

b) Điều kiện để bốn số thành lập tỉ lệ thức:

Nếu ad = bc và a, b, c, d # 0 thì ta có các tỉ lệ thức:

\(\displaystyle \frac{a}{b}=\frac{c}{d}\) ;    \(\displaystyle \frac{a}{c}=\frac{b}{d}\) ;    \(\displaystyle \frac{d}{b}=\frac{c}{a}\) ;    \(\displaystyle \frac{d}{c}=\frac{b}{a}\)

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme