Định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng

1. Định nghĩa trung điểm

Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B cách đều A, B (MA=MB)

Định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng-1

2. Tính chất trung điểm

Nếu M là trung điểm của đoạn AB thì: MA=MB=AB/2.

Toán cấp 2 © 2012 Toancap2.com