Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)

1. Đồ thị hàm số y = ax + b (a ≠ 0)

Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0) là một đường thẳng:

– Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b;

– Song song với đường thẳng y = ax nếu b ≠ 0 và trùng với đường thẳng y = ax nếu b = 0.

Đồ thị này cũng được gọi là đường thẳng y = ax + b và b được gọi là tung độ gốc của đường thẳng.

Lưu ý: Đồ thị y = ax + b cắt trục hoành tại điểm Q \(\displaystyle \left( -\frac{b}{a};0 \right)\).

2. Cách vẽ đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)

– Chọn điểm P(0; b) (trên Oy).

– Chọn điểm Q \(\displaystyle \left( -\frac{b}{a};0 \right)\) (trên Ox).

– Kẻ đường thẳng PQ.

Lưu ý: Vì đồ thị y = ax + b (a ≠ 0) là một đường thẳng nên muốn vẽ nó chỉ cần xác định hai điểm phân biệt thuộc đồ thị.

Do đó trong trường hợp giá trị \(\displaystyle \left( -\frac{b}{a};0 \right)\) khó xác định trên trục Ox thì ta có thể thay điểm Q bằng cách chọn một giá trị \(\displaystyle {{x}_{1}}\) của x sao cho điểm Q’ \(\displaystyle ({{x}_{1}},{{y}_{1}})\) (trong đó \(\displaystyle {{y}_{1}}=a{{x}_{1}}+b\)) dễ xác định hơn trong mặt phẳng tọa độ.

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme