Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)

1. Đồ thị hàm số y = ax + b (a ≠ 0)

Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0) là một đường thẳng:

- Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b;

- Song song với đường thẳng y = ax nếu b ≠ 0 và trùng với đường thẳng y = ax nếu b = 0.

Đồ thị này cũng được gọi là đường thẳng y = ax + b và b được gọi là tung độ gốc của đường thẳng.

Lưu ý: Đồ thị y = ax + b cắt trục hoành tại điểm Q \displaystyle \left( -\frac{b}{a};0 \right).

2. Cách vẽ đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)

- Chọn điểm P(0; b) (trên Oy).

- Chọn điểm Q \displaystyle \left( -\frac{b}{a};0 \right) (trên Ox).

- Kẻ đường thẳng PQ.

Lưu ý: Vì đồ thị y = ax + b (a ≠ 0) là một đường thẳng nên muốn vẽ nó chỉ cần xác định hai điểm phân biệt thuộc đồ thị.

Do đó trong trường hợp giá trị \displaystyle \left( -\frac{b}{a};0 \right) khó xác định trên trục Ox thì ta có thể thay điểm Q bằng cách chọn một giá trị \displaystyle {{x}_{1}} của x sao cho điểm Q' \displaystyle ({{x}_{1}},{{y}_{1}}) (trong đó \displaystyle {{y}_{1}}=a{{x}_{1}}+b) dễ xác định hơn trong mặt phẳng tọa độ.

Toán cấp 2 © 2012 Toancap2.com