Đường thẳng đi qua hai điểm

1. Hai đường thẳng trùng nhau

Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B. Từ đó suy ra : hai đường thẳng có 2 điểm chung thì trùng nhau.

2. Cách đặt tên đường thẳng

– Dùng chữ cái in hoa, ví dụ vẽ đường thẳng AB:

Đường thẳng đi qua hai điểm - Hình học 6 - Toán lớp 6-1

– Dùng một chữ cái thưởng, ví dụ đường thẳng a:

Đường thẳng đi qua hai điểm - Hình học 6 - Toán lớp 6-2

– Dùng hai chữ cái thường ,ví dụ đường thẳng xy:

Đường thẳng đi qua hai điểm - Hình học 6 - Toán lớp 6-2

3. Vị trí của hai đường thẳng phân biệt

– Hoặc không có điểm chung nào(Gọi là đường thẳng song song).

Đường thẳng đi qua hai điểm - Hình học 6 - Toán lớp 6-3

Ví dụ hình bên hai đường thẳng song song a và b.

– Hoặc chỉ có một điểm chung(Gọi là hai đường thẳng cắt nhau) ,

Đường thẳng đi qua hai điểm - Hình học 6 - Toán lớp 6-4

Ví dụ hinh bên hai đường thằng m và n cắt nhau tại điểm 0.

Điểm chung của hai dường thẳng gọi là giao điểm của hai đường thẳng đó.

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme