Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x được kí hiệu là |x| và được xác định bằng công thức dưới đây:

|x| = x nếu x ≥ 0

|x| = – x nếu x ≤ 0

Link tải tài liệu về nếu có

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme