Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn, bên ngoài đường tròn

1. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn

Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo hai cung bị chắn.

Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn, bên ngoài đường tròn-1

\displaystyle \widehat{BEC}=\frac{1}{2}(sđ \displaystyle \overset\frown{BC} + sđ \displaystyle \overset\frown{AD})

2. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

Số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chắn.

Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn, bên ngoài đường tròn-2

\displaystyle \widehat{BEC}=\frac{1}{2}(sđ \displaystyle \overset\frown{BC} - sđ \displaystyle \overset\frown{AD})

\displaystyle \widehat{AEC}=\frac{1}{2}(sđ \displaystyle \overset\frown{AmC} - sđ \displaystyle \overset\frown{AnC})