Hai góc đối đỉnh

Lý thuyết khái niệm về hai góc đối đỉnh, các tính chất của hai góc đối đỉnh.

1. Khái niệm hai góc đối đỉnh

Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mối cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

2. Tính chất hai góc đối đỉnh

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Hai góc đối đỉnh

\displaystyle \widehat{{{O}_{1}}} đối đỉnh với \displaystyle \widehat{{{O}_{3}}} ⇒ \displaystyle \widehat{{{O}_{1}}}\displaystyle \widehat{{{O}_{3}}}

\displaystyle \widehat{{{O}_{2}}} đối đỉnh với \displaystyle \widehat{{{O}_{4}}} ⇒ \displaystyle \widehat{{{O}_{2}}}\displaystyle \widehat{{{O}_{4}}}

Toán cấp 2 © 2012 Toancap2.com